Ring ring
quoctrung.wapsite.me
Hi! CCBot/2.0
Admin off 3 tuần kể từ hôm nay 7/10
Trang chủ | Blog | Tập tin

[PHP]Share code random include như xtgem

Demo: http://nqt.zz.mu/randinc.php
Sau khi cài đặt thư mục chứa file random thì auto hoàn toàn
code: ngắn gọn, hiệu quả
[textarea]<?php
:dollar:list = glob('cache/*');
:dollar:max = count(:dollar:list)-1;
:dollar:ran = rand(0, :dollar:max);
:dollar:content = file_get_contents(:dollar:list[:dollar:ran]);
echo :dollar:content;
?>[/textarea]

trong đó cache là thư mục muốn random include
nguồn: http://quoctrung.wapsite.me

Back to posts
Comments:
[2013-10-21 15:24:42] duy ánh:

làm sao để chèn đưoc code quang cao banner phia chan wapsite vậy .


Post a comment

Online: U- ON
Hôm nay: 21
Tổng: 264759
Xử lý: 0.000001s.
Load: 0.000914[sitemap.txt]
Style Giacmovn.com